საავტომობილო და ფეხით მოსიარულეთა ქალაქში მოძრაობის კომპექსური გადაწყვეტების პროექტირება

დიდ ქალაქებში ცხოვრების ხარისხი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია  მობილური სისტემების ეფექტურებაზე და მის ფორმებზე. მობილურობის სხვადასხა ფორმის გამოყევება საშუალებას იძლევა შეცირდეს საცობები და შესაბამისად გარემოს დაბინძურება, გაიზარდოს მძღოლების და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება, ფულის და დროის დაზოგვის.